Bạn đang xem lại chương trình: Truyền hình trực tiếp Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV